Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Belles-Gravures gevestigd en kantoorhoudende te Zeddamerf 17, 5036 XA Tilburg, hierna te noemen “Belles-Gravures” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Belles-Gravures verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Belles-Gravures u over de manier waarop Belles-Gravures uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Belles-Gravures worden aangeboden op herinneringinglas.com.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Doel Belles-Gravures verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van belles-gravures.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Belles-Gravures gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Belles-Gravures.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Belles-Gravures geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Belles-Gravures voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Belles-Gravures een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Belles-Gravures op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Belles-Gravures maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Belles-Gravures ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@belles-gravures.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Belles-Gravures tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. Sommige functies op belles-gravures.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Belles-Gravures

1. Belles-Gravures heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Belles-Gravures verwerkt ten behoeve van herinneringinglas.com. Belles-Gravures accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Belles-Gravures bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal 12 maanden na uw laatste bezoek aan belles-gravures.nl, tenzij Belles-Gravures op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Belles-Gravures behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via herinneringinglas.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van herinneringinglas.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en herinneringinglas.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 24-05-2018.